จังหวัดสิงห์บุรี

ธุรกิจ จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัด สิงห์บุรี เป็นจังหวัดที่มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่จากวีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน ที่ครั้งได้สู้รบกับกองทัพพม่าและสามารถต้านทานไว้ได้นานถึง 5 เดือนก่อนที่จะโดนตีแตกและพ่ายแพ้ไป  จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 142 กิโลเมตร โดยประมาณ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินส่วนใหญ่มีความอุมดสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำอาชีพทางการเกษตร ด้วยที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียงแค่ 17 เมตร จึงทำให้เวลาฝนตกน้ำหลากเกิดน้ำท่วมได้โดยง่าย ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเมื่อปี 2557 หรือ GPP มีมูลค่าเป็นอันดับ 3 ของภาคกลางและเป็นอันดับที่ 26 ของประเทศด้วยมูลค่า 2.57 หมื่นล้านบาท ด้วยพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ จึงมีมีน้ำที่ไหลพาดผ่านจังหวัดถึง 4 สายได้แก่ แม่น้ำเจ้าหระยา, แม่น้ำน้อย, แม่น้ำลพบุรีและลำแม่ลาการ้อง จากที่มีแม่น้ำหลายสายจึงเกิดคลองต่าง ๆ มากมายทำให้โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่นี่จะทำประมงน้ำจืดโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาช่อนถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของชาวสิงห์บุรีอย่างแท้จริง  จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ .

พื้นที่ทางการเกษตรอื่น ๆ นอกจากทำนาและพื้นไร่แล้วยังมีป่าชุมชนที่ทางภาครัฐในการสนับสนุน เพราะภายในจังหวัดสิงห์บุรีแล้วไม่มีอุทยานแห่งชาติหรือป่าไม้ธรรมชาติเลย จึงได้อาศัยแต่ป่าชุมชนได้ทำประโยชน์มากกว่า

 ธุรกิจที่น่าสนใจ จังหวัดสิงห์บุรี  ด้วยจุดแข็งที่มีของจังหวัด จึงทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและการแปรรูปสัตว์น้ำจืดให้มีมูลค่าที่มากขึ้น ด้วยพื้นที่ทางการเกษตรมีแหล่งน้ำทางธรรมชาติตลอดทั้งปีจึงเห็นสมควรที่จะคงไว้ในการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะข้าวและปลาช่อน ที่ถือว่ามีปริมาณการผลิตออกสู่ท้องตลาดมากที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องคอยระมัดระวังภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำท่วมที่มักทำความเสียหายให้ภาคการเกษตรมากที่สุด อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีแนวโน้มนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเน้นไปที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้ทรุดโทรมรวมถึงกิจกรรมที่เหมาะสมต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ

 ความสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี ในด้านเศรษฐกิจทั่วไป เศรษฐกิจใหม่

จุดแข็งในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรีได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มและความอุดมสมบูรณ์ของดิน พื้นที่ปลูกข้าวที่มีอย่างเหมาะสมและแหล่งการประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลาช่อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุด จากเดิมที่ต้องอาศัยการจับปลาทางธรรมชาติแต่ปัจจุบันสามารถที่จะเลี้ยงเป็นระบบอุตสาหกรรมการประมงได้เลย จากสถิติปี 2558เฉพาะปลาที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติมีมากถึง 84,690 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 6,855,900 บาท และจากการเพาะเลี้ยงผลิตได้ 37,360 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 2,655,200 บาท ยังไม่รวมถึงสัตว์น้ำจืดชนิดอื่น ๆ อีกมากที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 58,155,750 บาท โดยยังไม่คำนวณถึงการแปรรูปสัตว์ที่สามารถสร้างมูลค่าได้อีกมาก

YouTube player

ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดสิงห์บุรี แหล่งน้ำธรรมชาติที่มากพอต่อการทำเกษตรและระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดถึงร้อยละ 83, มีผลิตผลทางการเกษตรที่รอแปรรูปอยู่อีกมากทั้งข้าว, กล้วยน้ำว้า, ปลาน้ำจืด, ผักต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของการจัดพื้นที่ทางการเกษตร (Zoning) และเกษตรแปลงใหญ่

 

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดสิงห์บุรี

จากแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 2561-2564 ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี คือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมปลอดสารพิษ การจัดระบบ Zoning พื้นที่ทางการเกษตรและเกษตรสีเขียว ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น, ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่หลากหลายเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น, การลดพื้นที่ปลูกข้าวเป็นพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่น

 

อาชีพสำคัญของคนในจังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี มีประชากร ณ เดือน มิถุนายน 2559 ทั้งสิ้น 210,826 คน เป็นประชากรที่ทำงานจำนวน 1.15 แสนคนโดยประมาณ จังหวัดสิงห์บุรีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรค่อนข้างน้อย อีกทั้งมีแนวโน้มลดน้อยลง อำเภอที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดคือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี, อำเภอท่าช้าง และอำเภอค่ายบางระจัน อาชีพโดยส่วนใหญ่จะเป็นการทำเกษตรในครัวเรือน ส่วนงานในด้านอุตสาหกรรมหรือแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมมีอยู่ประมาณ 1.3 หมื่นคน โดยอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมากที่สุดคืออุตสาหกรรมอโลหะ รองลงมาคืออุตสาหกรรมกระดาษและพลาสติก

ธุรกิจที่มีความสำคัญต่อจังหวัดสิงห์บุรี นอกจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแล้ว การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งในแหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและระบบนิเวศ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังประจำจังหวัดดังนี้

  1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ ได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริหนองลาด, ศูนย์การศึกษาและสืบสานปณิธานงานของพ่อ ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.ท่าช้าง, สวนชมพู่ทองสามสีและดงยางนาอินวกูล ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี
  2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีหลายแห่ง ด้วยชื่อเสียงของชาวบ้านบางระจัน รวมถึงวัดโบราณอีกหลายแห่ง เช่น อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน, วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร, วัดสว่างอารมณ์, วัดอัมพวัน, วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์, วัดประโชติการาม, แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย, วัดโพธิ์เก้าต้น, อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี ซึ่งแต่ละที่ที่กล่าวมาสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งแต่ละที่ก็มีประวัติศาสตร์ให้น่าค้นหาและติดตามอีกด้วย

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาต่อจังหวัดสิงห์บุรี

  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลทางการเกษตรให้ปลอดภัยและมีมาตรฐาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซาก
  • ยกระดับการท่องเที่ยวทางเลือกที่เน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย

โดยสรุปแล้วจังหวัดสิงห์บุรี ถือเป็นจังหวัดที่น่าลงทุน โดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่ต้องเน้นไปในทางเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ รวมถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น อีกทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมละวัฒนธรรม ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดออกไปได้อีก อย่างการปลูกพืชชนิดอื่นแทนการทำนาข้าวที่ปัจจุบันแนวโน้มราคามีแต่ลดลง เพราะพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีมีความได้เปรียบในเรื่องของน้ำที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี

SEO  By  GooglePageOneSEO   Develop by  https://hanonn.com

Search Link  Ref .
https://redirect.hanonn.com/bl-seven-strategies/
https://redirect.hanonn.com/bl-sport-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-sports-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-sports-predictions/
https://redirect.hanonn.com/bl-soccer-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-1-football-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-soccer-prediction/
https://redirect.hanonn.com/xl-soccer-suggestions/
https://redirect.hanonn.com/xl-soccer-betting/
https://redirect.hanonn.com/xl-parlay-builder/
https://redirect.hanonn.com/xl-8-killer-strategies/
https://redirect.hanonn.com/xl-mathematics-behind/
https://redirect.hanonn.com/xl-payout-betting/
https://redirect.hanonn.com/xl-line-betting/

Related searches  ประชากรจังหวัดสิงห์บุรี 2564  ,ไปจังหวัดสิงห์บุรี  ,จังหวัดสิงห์บุรี มี กี่ อํา เภ อ  ,สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี  ,ภาพ แผนที่ จังหวัดสิงห์บุรี ,จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ภาค ไหน  ,จุดเด่น ของจังหวัดสิงห์บุรี  ,SEO  By  GooglePageOneSEO 

Leave a Reply

Your email address will not be published.