จังหวัดสุพรรณบุรี

ความสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านเศรษฐกิจทั่วไป 

จังหวัด สุพรรณบุรี เป็นเมืองโบราณที่มีหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต่ำกว่า 3,800 ปี โดยโบราณวัตถุที่ขุดพบสืบทอดทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ จนถึงศรวิชัย สุพรรณบุรีตั้งอยู่บนแม่น้ำท่าจีน ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองสุพรรณบุรีถือเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในศึกสงครามยุทธหัตถี ที่ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ สมรภูมิดอนเจดีย์ ครั้งอดีตสุพรรณบุรีถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย

ธุรกิจที่น่าสนใจจังหวัดสุพรรณบุรี  จุดแข็งของจังหวัดสุพรรณบุรี คือเป็นแหล่งปลูกข้าวที่มีชื่อเสียง ด้วยพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลผ่านจังหวัด จึงทำให้เกษตรกรปลูกข้าวเป็นจำนวนมากเพราะสามารถปลูกข้าวได้มากถึง 3 ครั้ง/ปี ด้วยในพื้นที่มีโรงงานอ้อยอยู่ถึง 3 แห่ง อ้อยจึงเป็นพืชเศรษฐกิจรองลงมาจากข้าวด้วยมูลค่าที่มากถึง 3,500ล้านบาท/ปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นอีกพืชเศรษฐกิจประจำจังหวัดที่ทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีมีรายได้ตรงนี้ การแปรรูปพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น แห้วจีน กระจับกระป๋อง เป็นต้น

สุพรรณบุรี

ปัจจุบันมีการสำรวจทรัพยากรธรณีในพื้นที่อำเภอด่างช้างและอำเภออู่ทอง ปรากฏพบน้ำมันดิบ แร่หินแกรนิต และหินปูนจึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสามารถในอุตสาหกรรมหนักและมีโรงงานเข้าไปแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติที่ค้นพบหลายโรงงาน  อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงสีข้าวในอำเภอศรีประจัน ที่สีข้าวได้มาตรฐาน คุณภาพส่งออก, การปลูกอ้อยป้อนโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่ถึง 3 แห่งจากสามพื้นที่อำเภอ, โรงงานทำมันเส้น มันอัดเม็ด อุตสาหกรรมเครื่องกระป๋องต่าง ๆ  การปศุสัตว์ ถือเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเป็ด ไก่และวัวเนื้อ

 

ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลาง ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 107 กิโลเมตร โดยประมาณ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินส่วนใหญ่มีความอุมดสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำอาชีพทางการเกษตร เพราะมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจากเหนือสุดไปใต้สุดของจังหวัด ด้วยที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียงแค่ 3 เมตร จึงทำให้เวลาฝนตกน้ำหลากเกิดน้ำท่วมขังได้โดยง่ายในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้อง แต่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดกลับมีสภาพที่เป็นภูเขาและที่ราบสูง เช่น อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวชและอำเภอหนองหญ้าไช ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเมื่อปี 2557 หรือ GPP มีมูลค่า 61,877 ล้านบาท สาขาที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่สาขาเกษตร 15,536 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรม 7,687 ล้านบาท สาขาอสังหาริมทรัพย์ 6,151 ล้านบาท และสาขาตัวกลางทางการเงิน 5,622 ล้านบาท

YouTube player

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดสุพรรณบุรี

จากแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 2561-2564 ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนา คือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ รอบด้าน อีกทั้งตัวจังหวัดไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบขนส่งให้ดี  การส่งเสริมเกษตรกรรมปลอดสารพิษ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล ลดการใช้สารเคมีในนาข้าว ลดการทำลายและเผาอ้อยเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นพิษในอากาศ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน อีกทั้งคงรักษาไว้ในวัฒนธรรมอันดีของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เช่นงานประเพณีทิ้งกระจาด, ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น


อาชีพสำคัญของคนในจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากร ณ เดือน ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 852,003 คน เป็นประชากรที่ทำงานจำนวน 476,096 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งจังหวัด สาขาที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่ ภาคนอกเกษตรกรรมในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าถึง 56,622 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ภาคการเกษตร 21,045 ล้านบาท ด้วยพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมี่ที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งจึงทำให้บางอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสินค้าส่งให้โรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ แรงงานส่วนใหญ่จึงอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นสำคัญ

 

ธุรกิจที่มีความสำคัญต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

การท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งในแหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังประจำจังหวัดดังนี้

  • แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง, อุทยานแห่งชาติพุเตย, วนอุทยานพุม่วง, เขื่อนกระเสียว, สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี
  • แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดสามชุกร้อยปี, วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, อุทยานมังกรสวรรค์, ตลาดเก้าห้อง 100 ปี, หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งแต่ละที่ที่กล่าวมาสามารถจะเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี

ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2558 จำนวนทั้งสิ้น 3,665 ล้านบาท

 

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซาก
  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลทางการเกษตรให้ปลอดภัยและมีมาตรฐาน
  • ส่งเสริมให้เยาวชนและคนในพื้นที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
  • ภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยสรุปแล้วจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าศึกษาการลงทุนในด้านการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ด้วยที่มีโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก อีกทั้งการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งมีวัตถุดิบอยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยพื้นที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การพัฒนาระบบโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะรอยต่อระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ในด้านการเกษตรที่ต้องเน้นไปในทางเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษเพื่อให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น อีกทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมละวัฒนธรรม ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดออกไปได้อีก

SEO  By  GooglePageOneSEO   Develop by  https://hanonn.com

Related searches  จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอ  ,รหัสจังหวัดสุพรรณบุรี  ,เว็บไซต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ,ประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี 2564  ,ปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี  ,ยุทธศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ,จังหวัดสุพรรณบุรี มี กี่ อํา เภ อ.  ,ข่าว จังหวัดสุพรรณบุรี

Search Link  Ref .
https://redirect.hanonn.com/bl-seven-strategies/
https://redirect.hanonn.com/bl-sport-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-sports-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-sports-predictions/
https://redirect.hanonn.com/bl-soccer-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-1-football-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-soccer-prediction/
https://redirect.hanonn.com/xl-soccer-suggestions/
https://redirect.hanonn.com/xl-soccer-betting/
https://redirect.hanonn.com/xl-parlay-builder/
https://redirect.hanonn.com/xl-8-killer-strategies/
https://redirect.hanonn.com/xl-mathematics-behind/
https://redirect.hanonn.com/xl-payout-betting/
https://redirect.hanonn.com/xl-line-betting/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.