จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

จังหวัด สุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มากกว่า 700 ปีที่แล้ว ซึ่งในสมัยอดีตกาลเดิมทีเรียกว่าอาณาจักรสุโขทัย ถือเป็นอาณาจักรแห่งแรกที่เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยในปัจจุบัน มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการประดิษฐ์อักษรไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.1826 ด้วยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและจารึกไว้ในแผ่นศิลามากมาย ในศิลาจารึกบันทึกถึงอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยนั้นรวมถึงระบบการปกครองบ้านเมืองคือระบบ พ่อปกครองลูก ในสมัยสุโขทัยประชากรทำอาชีพหลักด้านเกษตรกรรมและการผลิตถ้วยชามสังคโลกที่ส่งขายไปยังต่างประเทศเพื่อนำมาซึ่งรายได้ให้แก่ราชอาณาจักรสมัยนั้น

จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 440 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 6,596 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ป่าไม้คิดเป็น ร้อยละ 30.18 ของพื้นที่, พื้นที่ทางการเกษตร ร้อยละ 44.22 และพื้นที่อยู่อาศัย 25.60 ลักษณะของพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำยม ตอนเหนือเป็นภูเขาและที่ราบสูง ลักษณะภูมิอากาศจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งปี  สุโขทัย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนหรือบางแห่งแบ่งเป็นภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก และลำปาง

จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย

ธุรกิจที่น่าสนใจจังหวัดสุโขทัย

ด้วยจุดแข็งที่มีของจังหวัด ในด้านการท่องเที่ยวแล้วการให้บริการในระบบขนส่งภายในจังหวัดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องยกระดับและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง ด้วยสนามบินที่ห่างจากตัวเมืองถึง 40 กิโลเมตร จึงทำให้การเดินทางมีความลำบากหากการขนส่งที่ไม่ดีพอ การพัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค  การพัฒนาสินค้าพื้นเมืองรวมถึงช่างที่มีความชำนาญในเครื่องเงินโบราณที่นับวันจะเหลือน้อยลงทุกที การหาตลาดรองรับที่มากขึ้นรวมถึงการฝึกและพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้รักษาฝีมือช่างเครื่องเงินโบราณไว้

 

ความสำคัญของจังหวัดสุโขทัย ในด้านเศรษฐกิจทั่วไป เศรษฐกิจใหม่

จุดแข็งในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ สินค้าการเกษตรและการท่องเที่ยว พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัยได้แก่ มะม่วง ส้มเขียวหวาน ละมุด ฯลฯ ซึ่งมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์มีพื้นที่ในการปลูกมากกว่า 70,000 ไร่คิดเป็นมูลค่าตลาดมากกว่า 100 ล้านบาท/ปี ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งละมุดซึ่งถือว่าจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ในการปลูกมากที่สุดในประเทศไทย เพราะมีการปลูกถึง 5,000 ไร่ โดยเฉพาะละมุดอินทรีย์ที่มีความต้องการของตลาดในยุโรปเป็นอย่างมาก

ในด้านการท่องเที่ยวก็ไม่แพ้งานด้านเกษตรกรรมเช่นกัน ด้วยเพราะสุโขทัยมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จึงทำให้การรักษาประเพณีลอยกระทงและจุดเทียนเล่นไฟ ที่ถือเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปร่วมประเพณีและกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมได้เป็นอย่างมาก

YouTube player

ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดสุโขทัย

ด้วยประวัติศาสตร์ของอาณาจักรสุโขทัยในอดีต ส่งผลถึงจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบันที่ยังคงทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชากร ที่เพิ่มเติมคือการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรกับประชากรในวัยหนุ่มสาวด้วยการยกระดับสินค้าเป็นเกษตรปลอดสารพิษของโครงการ Young Smart Farmer แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานกับเมือง 2 มรดกโลก วัฒนธรรมโบราณที่สวยงาม รวมถึงการผสมผสานของการบริหารจัดการภาครัฐที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเก็บข้อมูลกับประชาชนในท้องที่

 

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดสุโขทัย

จากแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 2561-2564 ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย คือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจด้านเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล การให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในด้านภาษาที่เป็นสากลหรือไกด์ท้องถิ่นที่สามารถให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง การบริหารจัดการน้ำในบางพื้นที่ที่ยังมีปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก ตลอดจนการบริหารของภาครัฐที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Connect Pakgon ที่สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android

  • การพัฒนาสินค้าแปรรูปของชุมชนและภาคเกษตรกร
  • การพัฒนาและต่อยอดความรู้ถึงการใช้วิธีการเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในเรื่องของสารเคมีต่าง ๆ
  • การพัฒนาและยกระดับบุคคลากรในภาคการท่องเที่ยวและงานบริการ

 อาชีพสำคัญของคนในจังหวัดสุโขทัย  เนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำยม สลับกับตอนเหนือของจังหวัดเป็นภูเขาและที่ราบสูง จึงทำให้สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย โดยในปี พ.ศ. 2560 สินค้าเกษตรสร้างรายได้เข้าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีมูลค่าสูงถึง 30,000 ล้านบาท จากผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งจังหวัด 70,000 ล้านบาท งานบริการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าการผลิตที่มากถึง 58% เลยทีเดียว

ธุรกิจที่มีความสำคัญต่อจังหวัดสุโขทัย

การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ด้วยจังหวัดสุโขทัยเคยเป็นอาณาจักโบราณมาก่อน จึงทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและโบราณสถานที่สวยงาม โดยเฉพาะการได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ถือเป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกถึง 2 สถานที่ จึงทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเพณีที่สำคัญทางวัฒนธรรมได้แก่ ประเพณีลอยกระทงที่สามารถเรียกเม็ดเงินจากต่างประเทศได้มาก เพราะนอกจากเมืองมรดกโลกแล้วยังมีโบราณสถานเก่าแก่ อีกทั้งหลักศิลาจาลึกให้ได้เรียนรู้และศึกษากันอีกมาก

 

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาต่อจังหวัดสุโขทัย

  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลทางการเกษตรให้ปลอดภัยและมีมาตรฐาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่มักได้รับผลกระทบต่ออุทกภัยและแล้งที่ซ้ำซาก
  • พัฒนาแรงงานด้านเกษตรกรรมและองค์ความรู้
  • พัฒนาการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

โดยสรุปแล้วจังหวัดสุโขทัย ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจลงทุนในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเกษตรไร้สารหรือระบบฟาร์มปิด ซึ่งจำเป็นที่จะต้องหาพื้นที่เกษตรใกล้ลุ่มน้ำ การนำสินค้าทางการเกษตรไปแปรรูปและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอื่น ๆ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโบราณสถานที่มีที่น่าสนใจในด้านประวัตศาสตร์อีกมากเพื่อรอให้นักท่องเที่ยวได้ไปศึกษาและเคารพสักการะตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีที่สำคัญที่ควรรักษาและสืบไว้เพราะสุโขทัยมีประเพณีโบราณที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดได้ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

SEO  By  GooglePageOneSEO   Develop by  https://hanonn.com

Related searches
จังหวัดสุโขทัย อยู่ภาคไหน  ,เอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย  ,เรียงความ จังหวัดสุโขทัย  ,ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสุโขทัย  ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 2564  ,แผนที่จังหวัดสุโขทัย  ,ผล ไม่ ประ จํา จังหวัดสุโขทัย  ,ประชากรจังหวัดสุโขทัย 2564

Search Link  Ref .
https://redirect.hanonn.com/bl-seven-strategies/
https://redirect.hanonn.com/bl-sport-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-sports-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-sports-predictions/
https://redirect.hanonn.com/bl-soccer-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-1-football-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-soccer-prediction/
https://redirect.hanonn.com/xl-soccer-suggestions/
https://redirect.hanonn.com/xl-soccer-betting/
https://redirect.hanonn.com/xl-parlay-builder/
https://redirect.hanonn.com/xl-8-killer-strategies/
https://redirect.hanonn.com/xl-mathematics-behind/
https://redirect.hanonn.com/xl-payout-betting/
https://redirect.hanonn.com/xl-line-betting/

,SEO  By  GooglePageOneSEO 

Leave a Reply

Your email address will not be published.