จังหวัดนครสวรรค์

ธุรกิจที่น่าสนใจในจังหวัดนครสวรรค์ 

จังหวัด นครสวรรค์ อยู่ทางภาคกลางตอนบนหรือบางหน่วยงานก็ยังจัดให้อยู่ภาคเหนือ ผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพขึ้นเหนือก็ต้องผ่านจังหวัดนี้ จึงได้รับฉายาว่าเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์รวมของแม่น้ำทั้ง 4 สาย ปิง วัง ยม น่าน รวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนั้นคนที่นี่จึงนิยมทำการเกษตรและประมงกันเสียส่วนใหญ่  ภาคเกษตรและการประมงเป็นหลัก เศรษฐกิจหลักของที่นี่จึงอยู่ที่การเกษตร การประมง อุตสาหกรรมและการส่งออก  โดยอาชีพเหล่านี้เป็นแรงสำคัญที่ผลักดันให้จังหวัดเกิดการพัฒนาเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะรัฐยังคอยส่งเสริมภาคเอกชนอยู่เสมอ

ความสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ในด้านเศรษฐกิจทั่วไป

จังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งก็ว่าได้ เพราะการทำอุตสาหกรรมเป็นอีกอาชีพหลักที่สามารถสร้าง GPP ให้กับจังหวัดได้เป็นอันดับ 1 สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย เพราะสินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่จะส่งออก ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าประเทศ ทำให้เศรษฐกิจเกิดความคล่องตัว

จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์

ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์มีจุดยืนในเรื่องของการเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อ้อย ข้าว และมันสำปะหลัง ทำให้เศรษฐกิจหลักของจังหวัดนี้จึงเน้นไปที่ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของคนในชุมชน มีการกระจายรายได้อย่าวทั่วถึง เป็นการอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในระดับชาติอีกด้วย

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์

จากแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 261-2564 จะมีการเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการ มีการวางแผนที่จะส่งเสริมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปฐานชีวภาพ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตสินค้าและความต้องการของตลาด

อาชีพสำคัญของคนในจังหวัดนครสวรรค์

ในจังหวัดนครสวรรค์มีจำนวนประชากรผู้ใช้แรงงานทั้งหมด 671,867 คน โดยประชากรทั้งหมด  338,539 คน ทำการเกษตร คิดเป็น 50.4% ของผู้ใช้แรงงานทั้งหมด จะเห็นได้ว่าอาชีพที่สำคัญของชาวจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คือการเกษตรและที่รองลงมาก็คือ การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ขายปลีกและขายส่ง ตามลำดับ

YouTube player

ธุรกิจที่มีความสำคัญต่อจังหวัดนครสวรรค์

สร้าง GPP ให้กับจังหวัดได้อย่างมหาศาล จากข้อมูลของการคลังจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีจำนวนผู้ประกอบการมากที่สุดหากเทียบกับประเภทอื่น ข้อดีของการมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมมากนอกจากจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในจังหวัดแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนดังกล่าว ลดจำนวนคนว่างงาน ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในจังหวัดอีกด้วย

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์มีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์กลางทั้งในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูป อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และบริการการท่องเที่ยวต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างเราและธรรมชาติด้วย

ทางจังหวัดย่อมมีแผนพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีอยู่แล้ว โดยเราสามารถสังเกตได้จากปีที่ผ่าน ๆ มานับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีการแสดงรายได้เฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อไปอีก บ่งบอกถึงเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ที่กำลังพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรชาวปากน้ำโพอยู่อย่างมีความสุข นอกจากอิ่มปากอิ่มท้องแล้ว ยังอิ่มใจด้วย

 

Related searches  จังหวัดนครสวรรค์เส้นทาง  ,รหัสจังหวัดนครสวรรค์  ,ประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ,ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ,จังหวัดนครสวรรค์อยู่ภาคอะไร ,เสมียนตราจังหวัดนครสวรรค์ ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ เพจจังหวัดนครสวรรค์

SEO  By  GooglePageOneSEO   Develop by  https://hanonn.com

Search Link  Ref .
https://redirect.hanonn.com/bl-seven-strategies/
https://redirect.hanonn.com/bl-sport-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-sports-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-sports-predictions/
https://redirect.hanonn.com/bl-soccer-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-1-football-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-soccer-prediction/
https://redirect.hanonn.com/xl-soccer-suggestions/
https://redirect.hanonn.com/xl-soccer-betting/
https://redirect.hanonn.com/xl-parlay-builder/
https://redirect.hanonn.com/xl-8-killer-strategies/
https://redirect.hanonn.com/xl-mathematics-behind/
https://redirect.hanonn.com/xl-payout-betting/
https://redirect.hanonn.com/xl-line-betting/

SEO  By  GooglePageOneSEO 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

First Page SEO Guaranteed