จังหวัดพิจิตร

ธุรกิจที่น่าสนใจในจังหวัดพิจิตร

พิจิตร (Phichit) จังหวัด พิจิตร เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 4,531 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 539,374 คน จังหวัดพิจิตรมีแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมไหลผ่าน ตัวเมืองพิจิตรตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน  จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยสภาพภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดพิจิตรจะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลผ่าน ดังนั้นการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนที่จึงเป็นอาชีพทางการเกษตรเป็นภาคการผลิตหลัก รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรม การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ เป็นต้น

ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดเป็นอย่างมาก โดยแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พศ.2560-2564) มีการกำหนดว่าจะส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และยังจะมีการส่งเสริมให้ข้าวและส้มโอเป็นสินค้า OTOP ประจำจังหวัดอีกด้วย

จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร

ความสำคัญของจังหวัดพิจิตร ในด้านเศรษฐกิจทั่วไป

จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่มีการทำการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเชื่อว่าคนทั้งประเทศหรือแม้แต่ในต่างประเทศก็นิยมทานข้าว พิจิตรจึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการส่งข้าวออกข้าวเยอะมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนผู้ใช้แรงงาน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอีกด้วย

ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตรมีนโยบายในการส่งเสริม สร้างแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตรให้ไปสู่สากล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพอที่จะแข่งขันได้ ทั้งหมดนี้เป็นการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจที่ไม่ใช่แค่ในจังหวัดเท่านั้นแต่เป็นเศรษฐกิจในระดับประเทศอีกด้วย แต่เหนือสิ่งสำคัญอื่นใดคือ ประชาชนในจังหวัดพิจิตร จะต้องมีงาน สร้างรายได้ให้ครอบครัวอิ่มปากอิ่มท้อง นี่ต่างหากที่อาจเรียกได้ว่าเป็นความสำคัญของระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตรมีมาตรการในการยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดให้เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยการเพิ่มศักยภาพของผลผลิตหลักทางการเกษตร ผลักดันการสร้างแบรนด์สินค้าการเกษตรไปสู่สากลด้วย นวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน   

อาชีพสำคัญของคนในจังหวัดพิจิตร  การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนที่จึงเป็นอาชีพทางการเกษตรเป็นภาคการผลิตหลัก รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรม การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ โดยผลผลิตสำคัญของชาวพิจิตรได้แก่ ถั่วเขียว ข้าวโพด และการประมง

ธุรกิจที่มีความสำคัญต่อจังหวัดพิจิตร   ธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรถือเป็นหัวใจของจังหวัดพิจิตรเลยก็ว่าได้ เพราะมากกว่า 50% ของผู้ใช้แรงงานที่นี่จะปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียวและทำการประมง อีกทั้งจังหวัดยังมีการส่งเสริมสินค้าจากข้าว ให้มีการแปรรูปต่าง ๆ และผลักดันให้สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้า OTOP ประจำจังหวัด จึงไม่แปลกเลยที่อาชีพเหล่านี้จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

YouTube player

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาจังหวัดพิจิตร

จังหวัดมีแผนที่จะเสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานในระดับการส่งออก เพื่อให้เกษตรกรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้ และยังมีการเสริมสร้างให้สังคมมีคุณภาพ พัฒนาประชาชนมีคุณภาพ มีชีวิตที่ดี ปฏิบัติตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยความใส่ใจในความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดพิจิตร จึงทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเปอร์เซ็นในปี 2562 ที่มีแนวโน้มไปทางอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นขึ้น 1.6% บ่งบอกได้เลยว่าเศรษฐกิจของที่นี่กำลังขยายตัว ประชาชนมีกำลังซื้อสูง ดังนั้นจังหวัดพิจิตรจึงเป็นจังหวัดที่เหมาะแก่การลงทุน หรือวางแผนที่จะขยายธุรกิจได้ในอนาคต สาเหตุเพราะพิจิตรเป็นจังหวัดที่มีการวางแผนดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

Related searches  จังหวัดพิจิตร ที่เที่ยว,  จังหวัดพิจิตร แผนที่,  ปกครองจังหวัดพิจิตร,  ปลัดจังหวัดพิจิตร 2564,  ประวัติจังหวัดพิจิตร,  จังหวัดพิจิตรอยู่ ภาค,  จังหวัดพิจิตรมีกี่อําเภอ อะไรบ้าง,  วาระ ผู้ บริหาร จังหวัดพิจิตร

SEO  By  GooglePageOneSEO   Develop by  https://hanonn.com

Search Link  Ref .
https://redirect.hanonn.com/bl-seven-strategies/
https://redirect.hanonn.com/bl-sport-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-sports-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-sports-predictions/
https://redirect.hanonn.com/bl-soccer-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-1-football-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-soccer-prediction/
https://redirect.hanonn.com/xl-soccer-suggestions/
https://redirect.hanonn.com/xl-soccer-betting/
https://redirect.hanonn.com/xl-parlay-builder/
https://redirect.hanonn.com/xl-8-killer-strategies/
https://redirect.hanonn.com/xl-mathematics-behind/
https://redirect.hanonn.com/xl-payout-betting/
https://redirect.hanonn.com/xl-line-betting/

SEO  By  GooglePageOneSEO 

Leave a Reply

Your email address will not be published.