จังหวัดเพชรบูรณ์

ธุรกิจที่น่าสนใจในจังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ (Phetchabun) จังหวัด เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ มีประชากร 978,372 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ และมีเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก  จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ภากลางตอนบน โดยที่ตั้งของจังหวัดสามารถใช้เส้นทาง East-West Economic Corridor เพื่อเชื่อมโยงกับ LIMEC (หลวงพระบาง ภูดู่ แม่สอด เมาะลำไย) และ North Easter Economic Corridor ในการเป็นจุดเชื่อมระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการค้าและการท่องเที่ยวได้

การทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจไม่น้อยในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะมีพื้นที่ทางเกษตรเป็นจำนวนมาก มีสัดส่วนของพื้นที่ที่สามารถรองกับการผลิต/เพาะปลูกอย่างเพียงพอ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตรโดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและการจัดทำข้อตกลงลดภาษีศุลกากรในลักษณะทวิภาคี ตลอดจนนโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าและรายได้จากผลผลิตการเกษตรกรรม

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

ความสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ในด้านเศรษฐกิจทั่วไป                  

สินค้าทางการเกษตรของ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหลากหลาย ทำให้มีผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่เกิดสนใจที่จะลงทุนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจ ทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดความหลากหลายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ มีความคล่องตัวในการแข่งขันสูง ไม่ได้ยึดติดอยู่กับสินค้าใด สินค้าหนึ่ง โดยจะส่งผลต่อการแข่งขันในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งส่งผลอย่างแน่นอนต่อระบบเศรษฐกิจไทย

ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ประกอบการจำนวนมากเข้ามาลงทุนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะแก่การเพาะปลูก อีกทั้งจังหวัดยังให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมให้มีการสร้างแบรนด์ ให้ความรู้ในการทำการตลาด รวมถึงการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย ด้วยความสำคัญเหล่านี้ทำให้ภาคเกษตรกรรมมีโอกาสรอดทางธุรกิจสูง เป็นการสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับคนในจังหวัด ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวและภาคอื่น ๆ ตามมา

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์

ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์มีแนวโน้มการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากสินค้าเกษตรในพื้นที่มากขึ้นได้ตามไปด้วย ทำให้เศรษฐกิจของคนในชุมชนคึกคัก มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น นอกจากนี้ทางจังหวัดยังผลักดันให้ใช้ความได้เปรียบของพื้นที่นี้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าให้สินค้าสูงขึ้น เพื่อแข่งขันกับตลาดโลก

อาชีพสำคัญของคนในจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์มีศักยภาพในเรื่องของพื้นที่ทำเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางด้านผลผลิต อาทิเช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย พืชผัก มะขามหวาน ยางพาราและปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ด้วยความหลากหลายนี้ประกอบกับภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย อาชีพที่สำคัญของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คงหนีไม่พ้นเกษตรกรรม

ธุรกิจที่มีความสำคัญต่อจังหวัดเพชรบูรณ์

อุตสาหกรรมการเกษตรถือเป็นธุรกิจหลักของคนที่นี่เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นอาชีพที่ทำ GPP ให้กับจังหวัดได้สูงที่สุด คนใช้แรงงานกว่าครึ่งจังหวัดก็นิยมทำการเกษตรเป็นหลัก ดังนั้นธุรกิจนี้จึงส่งผลกระทบต่อจังหวัดหลาย ๆ ด้าน เช่น การจ้างงาน สินค้าและผลผลิต รายได้ของจังหวัด เศรษฐกิจในจังหวัด เป็นต้น

YouTube player

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสินค้าการเกษตร เพื่อตอบรับนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก โดยการผลักดันให้ใช้ความได้เปรียบของพื้นที่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อแข่งขันกับตลาดโลก  ทางด้านการท่องเที่ยวก็มีกระชับความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับแขวงไชยบุรีและแขวงหลวงพระบางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวกันนั่นเอง

โดยสรุปแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์ถือเป็นจังหวัดที่น่าลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก อีกทั้งจังหวัดยังให้การสนับสนุนผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเต็มที่ ช่วยสร้างโอกาส สร้างงาน กระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีตั้งแต่จังหวัด ๆ หนึ่งและเชื่อว่าหากทำอย่างต่อเนื่อง ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันแล้ว สิ่งเหล่านี้จะต้องส่งผลไปถึงระดับชาติหรือระดับโลกได้ในที่สุด

Related searches  จังหวัดเพชรบูรณ์ มี กี่ อํา เภ อ.  , ประวัติจังหวัดเพชรบูรณ์  ,จํานวนประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ 2564  ,จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ภาคไหน ,แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 2564  จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาษาอังกฤษ ,เพจ จังหวัดเพชรบูรณ์

SEO  By  GooglePageOneSEO   Develop by  https://hanonn.com

Search Link  Ref .
https://redirect.hanonn.com/bl-seven-strategies/
https://redirect.hanonn.com/bl-sport-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-sports-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-sports-predictions/
https://redirect.hanonn.com/bl-soccer-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-1-football-betting/
https://redirect.hanonn.com/bl-soccer-prediction/
https://redirect.hanonn.com/xl-soccer-suggestions/
https://redirect.hanonn.com/xl-soccer-betting/
https://redirect.hanonn.com/xl-parlay-builder/
https://redirect.hanonn.com/xl-8-killer-strategies/
https://redirect.hanonn.com/xl-mathematics-behind/
https://redirect.hanonn.com/xl-payout-betting/
https://redirect.hanonn.com/xl-line-betting/

 

SEO  By  GooglePageOneSEO 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

First Page SEO Guaranteed